http://www.smpf.lt/uploads/documents/EU%20flag-Erasmus+_vect_POS_4.jpg

BAIGIAMASIS RENGINYS

„Atsakingas už Save ir tuo pačiu už Kitus!“

 VŠĮ KELMĖS PRC

2014 m. LAPKRIČIO 22 d.

Projektas  „ECVET- kaimo turizmo organizatorių, prekybos įmonių vadybininko padėjėjų, technikos priežiūros verslo,  automobilių remonto specialybių mokinių tobulėjimo įrankis”

No.2014-1-LT01-KA102-000023

Projektas buvo parengtas 30 VšĮ Kelmės PRC pirminio profesinio rengimo specialybių - kaimo turizmo organizatorių, prekybos įmonių vadybininko padėjėjų, technikos priežiūros verslo,  automobilių remonto besimokančiųjų.

    Tiesioginiai tikslai:

1. Sudaryti galimybę kaimo turizmo organizatorių, prekybos įmonių vadybininko padėjėjų, technikos priežiūros verslo,  automobilių remonto  specialybių mokiniams  atlikti 4 savaičių mobilumo stažuotes Austrijos, Lenkijos, Turkijos SVV įmonėse, kurie bus įvertinti ir pripažinti siunčiančiosios mokyklos. 

2. Pagal formaliąsias mokymo kaimo turizmo organizatorių, prekybos įmonių vadybininko padėjėjų, technikos priežiūros verslo,  automobilių remonto  specialybių  programas parengti kvalifikacijos įgijimo planą neformaliojo mokymosi užsienyje metu, specialybių kvalifikacijų aprašus su mokymosi pasiekimų vienetais dešimtbalėje sistemoje.

3. Siekti, kad ECVET pasitarnautų vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimui mokyklose ir garantuotų mokinių pasiekimų neformalaus mokymosi metu užsienyje rezultatų perkėlimą ir pripažinimą siunčiančiose organizacijose.

4. Ugdyti įgūdžius, būtinus kaimo turizmo organizatorių, prekybos įmonių vadybininko padėjėjų, technikos priežiūros verslo,  automobilių remonto  specialybių mokiniams įmonėse ar kituose verslo centruose sprendimams daryti, atsižvelgiant į esamus ar numatomus išorinės aplinkos poveikius;

5. Ugdyti platų, kūrybinį ir kritinį mąstymą bei teigiamą nuostatą nuolatiniam asmenybės bei profesiniam tobulėjimui.

6. Padėti dalyviams suprasti sėkmingą naujų technologijų, idėjų ir metodų pritaikymą, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esamus produktus ir paslaugas.

7. Supažindinti praktikos dalyvius su naujomis idėjomis SVV ir jų galimais sprendimais  bei padėti geriau suprasti darbdavių keliamus reikalavimus šiandienos darbininkui.

8. Parengti pristatymus „ECVET nauda mokiniui, siunčiančiai mokyklai ir darbdaviui“ ir pateikti juos CD formate.

 

    Projekto metu ES šalyse bei Turkijoje mokiniai įgijo praktinių žinių įmonėse paqal įgyjamą specialybę mokymo institucijoje. Taip pat glaudžiau susipažino su projektine idėja,  dalyvavo surengtuose vizituose į SVV įmones, profesinio rengimo institucijas, sukaupė medžiagą galutinių produktų parengimui ir sklaidai. Didelis dėmesys buvo skirtas jaunuolių kultūriniam ir kalbiniam parengimui užsienyje: susipažinta su šalių kultūra, papročiais, žmonėmis, jų požiūriu į verslo plėtrą bei pristatyta tautinė, lietuviška kultūra.

 

   Stažuotės metu dalyviai pagerino turimas bendrosios ir profesinės užsienio kalbų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kurios prisidės prie visapusiško mokinio asmenybės tobulėjimo- praplėtė mokinių akiratį, padėjo geriau suvokti aplinką, pagerino tarpasmeninio bendradarbiavimo tarptautinėje aplinkoje kompetencijas. Projekto metu buvo ugdomi bendrieji gebėjimai- plečiamos socialinės, asmeninės, psichologinės jaunuolių žinios. Dalyviai sužinojo apie profesinio mokymo sistemų Europoje įvairovę, darbo rinką ir jos teikiamas galimybes šiandienos kvalifikuotam darbininkui, pasirengė sėkmingiau įsilieti į ją, pagerino asmenines nuostatas darbinės karjeros planavimo srityje. Mobilumo metu įgyti mokymosi pasiekimai- visada skatina jauno žmogaus pilietiškumo augimą ir apsisprendimą pradėti profesinę darbininko karjerą.

   Mes matome didelę projekto svarbą bendram šalies profesiniam vystymuisi. Mokiniai grįžo iš mobilumo praktikos, įgiję naujus mokymosi pasiekimus savo pasirinktos specialybės srityje, plačiau susipažinę su projekto tema, įgiję daugiau pasitikėjimo savimi, geriau įvaldę asmeninės saviugdos principus ir metodus. Įgytą patirtį mokiniai skleidžia savo mokymo institucijos bendruomenės nariams. Projekte dalyvavę mokiniai yra labai patenkinti, kad galėjo dalyvauti šiame projekte.

  

Keletos mokinių atsiliepimai apie projektą:

Ariandas Aštašauskas  TP12 gr.

Projektas Lenkijoje buvo žiauriai geras: patyrėme smagių ir linksmų akimirkų. Darbas, vadovai, užimtumas- viskas buvo labai šauniai organizuota. Dirbau prie naujausio modelių mašinų, ko net negalėjau išvykstant tikėtis:) Darbo kolegos buvo labai puikūs žmonės- susipažinau su jais, susiradaug draugų, dar ir šiandien palaikome ryšius internetu. Išmokome daug naujų profesinių dalykų, pagerinome kalbines žinias, mašinos tapo geriausiomis draugėmis. Mes išmokome kaip pakeisti nusidėvėjusias detales, sutvarkyti gedimus. Projektas tikrai buvo geras ir nelauktas. Linkiu visiems dalyvauti Erasmus+ programos projektuose.

 

Evaldas Barkauskas TP12 gr.

Praktiką atlikau Lenkijoje. Ji man patiko tuo, kad buvo labai gerai organizuota ir davė daug naudos.

Pirmiausia, tai buvo vėl nauja šalis mano gyvenimo žemėlapyje: aš esu jau buvęs Leonardo da Vincio projektuose Vokietijoje ir Austrijoje. Ši vieta pasižymėjo gražiu kraštovaizdžiu ir kultūrinėmis vietomis.

Antra, aš patobulinau savo profesinius pasiekimus- žinias, gebėjimus ir turimas kvalifikacijos, kurios buvo įvertintos balais ir nuo šių metų bus užskaitytos mano mokykloje.

Trečia, labai draugiškas Lenkijos auto įmonės kolektyvas, į kurį įsiliejome kaip savi žmonės.

Ketvirta- geri priimančiosios organizacijos vadovai: su jais keliavome, žaidėme futbolą ir kepėme dešreles.

Ačiū mokyklai ir Erasmus+ programai už suteiktą galimybę.