Keliaukime kartu su Pedagogikos Kolumbu per Europ

Kaip gera tur褮i T褱yn, namus, mokyklos ar 嫥on褭 bendruomen, kurioje tu jautiesi reikalingas ir savas, kur tavimi tiki ir pasitiki. Juk tik tada gali pra嫳ti visomis savo spalvomis, atskleisti savo asmenyb, atvirai pateikti visuomenei savo pasiekimus- inias, gen螝imus ir kompetencijas. A giliai 嫳itikinusi, kad tai svarbu 嫛airaus amiaus mon螜s, nes juk mes, visi, 簨andien dalyvaujame nenutrkstamame Mokymosi vis gyvenim jud螝ime.

.m. balandio 22 gegu褭 10 dienomis visos Europos mokyklos susiburs kartu dar glaudiau, 繗犘damos kartu Europos Comenius dienas. Janas Amosas Komenskis, 鋀k pedagogas, ra羳tojas, visuomen褭 veik螝as gim 1592m. Jis buvo nauj鷮 laik pedagogikos kr螝as, genialiai apibendrin犘 paangias savo meto pedagogines mintis ir pirmasis Europoje pareng犘 vientisos 繗ietimo sistemos pagrindus. J. Komenskis vadinamas Pedagogikos Niutonu, Pedagogikos Kolumbu, Pedagogikos t褱u. Jis dirbo Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, didi跱 savo gyvenimo dal praleido Olandijoje. 舡andien mes esame d螄ingi, kad Lietuvos Respublikos 罘PF suteikia mums galimyb 嫳ijungti Comenios programos jud螝im ir Comenius dienas 繗犘ti kartu su visomis Europos 簜limis.

V蟥 Kelm褭 profesinio rengimo centras jau yra 墔yvendin犘 tris, o 簨uo metu koordinuoja ketvirt Comenius projekt "Daugiau tolerancijos suvienytoje Europoje!". Tai ne嫜ainuojama tarptautin patirtis tiek mokiniams, tiek mokytojams.

Comenius dien met ms mokyklos 8 atstovai- direktorius Antanas Levickas, pavaduotojas kio reikalams Rimas Tenys, projekt vadov Aldona Vin鋱en, angl ir vokie鋱 kalbos mokytojos Asta Bylait ir Judita Paulionien, trys mokin褭- Indr Joblanskyt, Reda Tamasauskaite ir Viktorija Filipavi鋱t, vyksta Estij, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool mokykl, kur organizuojamas tarptautinis 6 mokykl susitikimas. ia susirinks Comenius projekt 墔yvendinan鋱 mokykl atstovai:

V蟥 Kelm褭 PRC/ Lietuva,

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool/ Estija,

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim/ Lenkija,

Landesberufsschule Eibiswald / Austrija,

Staatlilche Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium Kieler Stra絽/ Vokietija,

SAMI SIPAHI ILKOGRETIM OKULU/ Turkija.

COMENIUS- mokykl partnerys鋱 projektas Daugiau tolerancijos suvienytoje Europoje! buvo parengtas paruo簨amojo vizito metu, kuris buvo organizuotas Weitensfeld Mittelschule, Austrijoje dar 2011m. Per du projekto metus buvo atlikta daug projektini veikl, kurias aktyviai 嫳ijung 簟簨 ES 簜li- Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Austrijos ir Turkijos- mokykl bendruomeni nariai. Pagrindin褭 projekto temos- TOLERANCIJA ir EUROPOS PILIETI紈UMO IR EUROPIN汩 DIMENSIJOS ugdymas. Kad tema bt pilnai ai簥i, i繟kyr螜e a繑uonias potemes, kurios pad螝o geriau atskleisti pagrindin projekto tem:

- Tolerancija ir nacionalinis identitetas.

- Tolerancija ir usienie鋱ai.

- Tolerancija ir gyvenimo bdas.

- Tolerancija ir tarpusavio bendravimo santykiai.

- 溮nios ir nuomon褭 apie tolerancij ES 簜lyse, nagrin螝ant j istorij, tradicijas, teatr, muzik, IT ir kit komunikacij priemoni panaudojim.

- Tolerancija usienio kalb mokymosi pamokose.

- Tolerancija ir abejingumas.

- Tolerancija pagarbos mokymasis viso gyvenimo metu.

 

Projekto metu buvo panaudota daug 嫛airi veiklos metod- interviu, klausimynai, mediagos rinkimas internete, fotografavimas, video filmo krimas, video- audio konferencija, ekskursijos ir kiti, kurie pad螝o suburti visas, projekte dalyvaujan鋱as mokyklas, vieningam darbui, kad 簨andien, pra螝us dviems metams, bt galima dalytis 墔yta tarptautine patirtimi su kitomis 簜lies mokyklomis. Projekto metu sukr螜e 簨uos galutinius produktus: organizavome fotografijos dienas, pareng螜e klausimyn ir organizavome apklaus tolerancijos tema, sukr螜e vaidybin spektakl, suorganizavome id螝 mug, menines programos, parodas, pasodinome draugyst褭 al螝, apipavidalinome akt sal, pareng螜e pristatymus/ prezentacijas DVD bei CD formatuose. Taip pat buvo sukurta ir leidykloje i簰eista foto v螔iava, kurioje pateikta informacijai apie visas mokyklas, projekto dalyves.

Projekto eigoje buvo suorganizuoti 簟簨 susitikimai, po vien kiekvienoje projekte dalyvaujan鋱 簜li, kuriuose dalyvavo per 30 V蟥 Kelm褭 PRC mokini ir mokytoj. Susitikim metu buvo pristatyti sukurti galutiniai produktai, i簜nalizuoti, palyginti rezultatai ir numatyta, kaip visa tai bus pateikta platesniam visuomen褭 ratui: mokyklos bendruomenei, kitoms regiono mokykloms, t褱ams, regiono valdios atstovams, spaudos puslapiuose, o esant galimybei ir vietin褭 televizijos laidose.

Visoms Kelm褭 rajono 繗ietimo 嫳taigoms ir visuomenin螜s bendruomen螜s palink褭iu .m. balandio 22 gegu褭 10 dienomis susiburti kartu ir diaugsmingai, su pavasariniu nusiteikimu 繗犘ti Europos Comenius dienas!

V蟥 Kelm褭 PRC projekt vadov Aldona Vincien