logosk3

VIEŠOJI  ĮSTAIGA

KELMĖS

PROFESINIO

RENGIMO

CENTRAS

 

 Laimėtas mokymosi visą gyvenimą programos

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas

„ECVET- statybinės ir viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokinių tobulėjimo įrankis”

Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0860,  skirtas pirminio profesinio mokymo lygmens statybinės ir viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokin profesinių kompetencijų tobulinimui.

Projektas parengtas 24 statybos ir  20 viešojo maitinimo pakraipų pirminio profesinio rengimo besimokančiųjų. Projekto koordinatorius- VšĮ Kelmės PRC

Projekto partneriai-

Kėdainių PRC  - 4 statybinės ir 4 viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokiniai;

Tauragės PRC -  4 statybinės ir 4 viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokiniai;

VšĮ Kuršėnų PM - 4 statybinės ir 4 viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokiniai;

VšĮ Raseinių VTM -  4 statybinės ir 4 viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokiniai;

Klaipėdos statybininkų mokykla -. 4 statybinės pakraipos specialybių mokiniai.

 

Priimantys partneriai užsienyje ir stažuotės laikas:

Austrijos Land und Forstwirtschaftlicher Betrieb 2013-06-17 iki 2013-07-21 (5 savaitės)

Vokietijos Beratungs-Service Betrieb 2013-07-22 iki 2013-08-25 (5 savaitės)

Turkijos Halim Focali Anadolu Oteleilik Ve Turizm Meslek Liseli  2013-07-29 iki 2013-08-25 (4 savaitės)

Tiesioginiai tikslai

1. Sudaryti galimybę 24 statybinės ir 20 viešojo maitinimo pakraipų specialybių mokiniams iš 6 Lietuvos profesinių mokyklų atlikti 5 savaičių mobilumo stažuotes Austrijos, Vokietijos SVV įmonėse bei 4 savaičių Turkijos profesinėje mokykloje, siekiant įgyti naujus profesinio mokymosi pasiekimus (žinias, įgūdžius ir kompetencijas), kurie bus įvertinti ir pripažinti siunčiančiose organizacijose.

2. Pagal formaliąsias mokymo statybinės ir viešojo maitinimo pakraipų specialybių programas parengti kvalifikacijos įgijimo planą neformaliojo mokymosi užsienyje metu, specialybių kvalifikacijų aprašus su mokymosi pasiekimų vienetais dešimtbalėje sistemoje.

3. Siekti, kad ECVET pasitarnautų vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimui mokyklose ir garantuotų mokinių pasiekimų neformalaus mokymosi metu užsienyje rezultatų perkėlimą ir pripažinimą siunčiančiose organizacijose.

4.Ugdyti įgūdžių, būtinų statybos ir viešojo maitinimo įmonėse sprendimams daryti, atsižvelgiant į esamus ar numatomus išorinės aplinkos poveikius;

5. Ugdyti platų, kūrybinį ir kritinį mąstymą bei teigiamą nuostatą nuolatiniam asmenybės bei profesiniam tobulėjimui.

6. Padėti dalyviams suprasti sėkmingą naujų technologijų, idėjų ir metodų pritaikymą, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esamus produktus ir paslaugas.

7. Supažindinti praktikos dalyvius su naujomis idėjomis SVV ir jų galimais sprendimais  bei padėti geriau suprasti darbdavių keliamus reikalavimus šiandienos darbininkui.

8. Parengti pristatymus „ECVET nauda mokiniui, siunčiančiai mokyklai ir darbdaviui“ ir pateikti juos CD formate.

Bendrieji tikslai

1. Skatinti jaunuolių mokymosi pasiekimų-žinių, įgūdžių ir kompetencijų- augimą, įsijungiant į Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinčio programos tarptautinį mobilumo judėjimą;

2. Plėsti bei stiprinti kokybišką bendradarbiavimą tarp mokymo institucijų, SSV įmonių ir socialinių partnerių, siekiant tikslo- aukštos kvalifikacijos darbininko parengimo;

3. Sudaryti sąlygas jaunimui įvertinti profesinio rengimo institucijoje įgyjamų profesinių pasiekimų lygį bei padėti suvokti savo, kaip  būsimos darbo jėgos judėjimo darbo rinkoje galimybes.

4. Plėsti dalyvių, profesinių mokyklų besimokančiųjų supratimą apie ŠMPF Leonardo da Vinčio programą, kuri padeda kelti įgyjama profesinę kvalifikaciją ir garantuoja lygias galimybes darbo rinkoje;

5. Gerinti jaunuolių kalbines, socialines žinias, įgūdžius ir kompetencijas, perduoti tarpkultūrinę patirtį

Stažuočių metu dalyviai turės galimybę:

Projekto metu ES šalyse mokiniai įgis praktinių žinių įmonėse paqal įgyjamą specialybę mokymo institucijoje. Taip pat bus išnagrinėti, projektinę idėją atskleidžiantys klausimai,  surengti vizitai į  dvi SVV įmones, vieną profesinio rengimo instituciją, sukaupta medžiagą galutinių produktų parengimui ir sklaidai. Didelis dėmesys bus skirtas jaunuolių kultūriniam ir kalbiniam parengimui užsienyje: susipažinta su šalių kultūra, papročiais,

žmonėmis, jų požiūriu į verslo plėtrą, pristatyta tautinė, lietuviška kultūra.

Projekto rezultatai ir skaida

Projekto metu sukursime galutinius produktus, kurie bus viešinami įvairiais lygiais: sektoriaus,  regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu. Galutiniai produktai bus pristatomi tarptautinių konferencijų, nacionalinių ir sektorinių seminarų metu, mokyklų metodinių dienų metu, internetiniuose mokyklų tinklapiuose ir spaudoje.

- Praktikos dalyviai (individualiai ar dirbantys vienoje 2-3 žm. gr.)  parengs pristatymus apie ES priimančių organizacijų verslo įmones tema: „ECVET nauda mokiniui, siunčiančiai mokyklai ir darbdaviui“  bei pateiks juos CD formate.

- Siunčiančios organizacijos kartu su priimančiais partneriais ir dalyviais parengs statybinės ir viešojo maitinimo pakraipų specialybių jau turimų mokymosi pasiekimų anketas;

- Siunčiančios organizacijos parengs statybinės (statybos restauratoriaus, staliaus, statybininko, apdailininko, medžio apdirbimo) ir viešojo maitinimo (virėjo, padavėjo, barmeno, konditerio) kvalifikacijų įgijimo planai;

- Siunčiančios organizacijos parengs kvalifikacijų aprašus su mokymosi pasiekimų vienetais dešimtbalėje sistemoje;

- Siunčiančios organizacijos parengs dalyvio mokymosi stažuotės metu rezultatų nuorašus stažuotės dalyviams;

- Siunčiančios organizacijos parengs pristatymus tema“ECVET taikymas statybinės (statybos restauratoriaus, staliaus, statybininko, apdailininko, medžio apdirbimo) ir viešojo maitinimo (virėjo, padavėjo, barmeno, konditerio) kvalifikacijų pasiekimų įgijimui, jų perkėlimui ir įteisinimui. Ar tai dar viena projektinė iniciatyva, ar būtinybė, siekiant užtikrinti vidinių profesinio mokymo kokybės mechanizmų diegimą mokyklose”.

- organizuota projekto pasiekimų įvertinimo diena „Atsakingas už Save ir tuo pačiu už Kitus!“, kurios metu bus pristatyti dalyvių profesiniai, socialiniai, kalbiniai ir asmeniniai pasiekimai, jų vertinimas ir įteisinimas mokyklose, siekiant pasirinktos statybinės ir viešojo maitinimo pakraipos kvalifikacijos;

- Parengtas foto albumas apie kiekvieną stažuotės dalyvį ir priimančiąsias mokymo įstaigas bei SSV įmones.

- Sukaupta ir susisteminta medžiaga bus pateikta dalyvavusių mokyklų internetiniuose tinklapiuose, bibliotekose, metodiniuose kabinetuose, vietinėje ir regioninėje spaudoje, naudojama kaip papildoma, metodinė medžiaga ugdymo procese.

Šie produktai bus pristatyti visose mokyklose, projekto pasiekimų įvertinimo dienos metu.

 

Dalyvių atranka.

Ø      Geri mokymosi pasiekimai – profesinės žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, siekiant įgyti pasirinktos kvalifikacijos;

Ø      Vokiečių/ anglų kalbos turimos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos;

Ø      Mokinio Iniciatyvumas, aktyvus įnašas į mokyklos veiklą;

Ø      Darbininkiškos karjeros siekimo kryptingumas;

Ø      Motyvacija vykti į stažuotę;

Ø      Asmeninės savybės: pareigos jausmas, tvarkingumas, komunikabilumas, pasitikėjimas, lankstumas, darbas komandoje ir individualiai, darbo su IT technologijomis patirties turėjimas ir kt.

Ø      Domėjimasis projektine idėja. Ateities planų vizijos turėjimas.

 

Projektų vadovė Aldona Vinčienė 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai