PATVIRTINTA

                                                                                    VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro

                                                                                    direktoriaus 2014 m. rugsėjo 8 d.

                                                                                    įsakymu Nr. V–65

 

 

VšĮ KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS

            1. Ugdymas VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre organizuojamas, vadovaujantis centro įstatais, mokymo programomis ir planais, mokytojų tarybos nutarimais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais norminiais dokumentais.

            2. Svarbiausia kiekvieno mokinio pareiga būti doru, darbščiu, aktyviu centro bendruomenės nariu, lankyti pamokas ir stropiai įsisavinti teorines žinias, įgyti praktinius darbo įgūdžius, būti pavyzdingo elgesio, ruoštis savarankiškam darbui ir gyvenimui, siekti profesinio meistriškumo.

            3. Mokiniai turi deramai atstovauti savo mokyklai viešajame gyvenime.

            4. Mokinių tėvai privalo pastoviai domėtis savo vaikų ugdymusi bei pamokų lankymu mokykloje (tel. 8-427 61075 arba grupės vadovo numeriu).

            5. Su mokinio elgesio taisyklėmis, drausmės išauklėjamojo poveikio priemonėmis mokinius supažindina grupės vadovas pasirašytinai.

            6. Vienas mokinio elgesio taisyklių egzempliorius įteikiamas mokinio tėvams.

            7. Apie nepilnamečiam mokiniui pritaikytą auklėjimo ir drausminimo priemonę informuojami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai).

II. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

8. Pagrindinė mokinio veikla mokykloje – dalyvavimas pamokoje, o visos kitos veiklos vyksta po pamokų.

9. Mokslo metai centre prasideda rugsėjo 1 d.

           10. Centre nustatyta penkių darbo dienų savaitė.

           11. Teorinis ir praktinis mokymas vyksta pagal pamokų tvarkaraščius.

           12. Pamokų tvarkaraščiai yra pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujantis mokiniai lanko teorinius ir praktinius užsiėmimus. Užsiėmimų ir organizuojamų renginių lankymas privalomas visiems mokiniams.

           13. Mokiniai nedalyvauja mokomuosiuose užsiėmimuose tik su tėvų žinia, leidus grupės vadovui, skyrių vedėjams.

            14. Mokinių teorijos žinios ir praktiniai įgūdžiai vertinami 10  balų vertinimo sistema.

            15. Mokiniai, įvykdę visas mokymo programas ir plane numatytas užduotis ir turintys teigiamus visų mokomųjų dalykų įvertinimus, laiko baigiamąjį kompetencijų vertinimą.

            16. Išlaikiusiems baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus, išduodamas profesinio mokymo diplomas ar kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiama atitinkama kvalifikacija.

17. Mokiniams, neišlaikiusiems baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų, leidžiama juos perlaikyti LR Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III.   MOKINIŲ PAREIGOS

                      

           18. Iki mokslo metų pradžios su centru sudaryti  mokymosi sutartį. 

           19. Iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti grupės vadovui medicininę pažymą ir kitus reikalingus dokumentus.

20.  Mokinys privalo būti punktualus: laiku ateiti į pamokas, papildomo ugdymo užsiėmimus.  

21.  Mokinio apranga turi būti švari, tvarkinga, tinkanti darbui. Plaukus ir nagus tvarkyti taip, kad atitiktų estetinius, higieninius ir sanitarinius reikalavimus, netrukdytų praktiniams užsiėmimams.                                                                                                                                                                                                                         

22.  Nesinešti brangių ir vertingų daiktų į mokyklą, pačiam rūpintis asmeninių daiktų saugumu.

23.  Į pamokas atsinešti reikiamas mokymo ir rašymo priemones.

24. Pamokų metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymosi procesu ir trukdančioms darbui pamokoje.

            25. Į mokyklą ar jos teritoriją negalima atsinešti garso ir vaizdo įrašų, literatūros, laikraščių, žurnalų ir kitų leidinių, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą ir pornografiją.

            26. Mokykloje ir jos teritorijoje negalima slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokytojų, mokinių ir kt. mokyklos darbuotojų) veiklą ir pokalbius.

            27. Mokiniai negali šūkauti, stumdytis koridoriuose

            28. Mokinys pamokos metu privalo laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymosi procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir kt.)

            29. Mokinys negali savavališkai pasišalinti iš pamokų, gamybinio mokymo, kitų renginių.

            30. Susirgus ir praleidus pamokas mokinys turi pristatyti medicinos įstaigos pateisinamą dokumentą ar tėvų raštelį ( ne daugiau nei už 3 dienas per mėnesį).

            31. Po pamokų palikti švarią ir tvarkingą darbo vietą.

            32. Gerbti save, kitus mokinius, mokytojus, vadovus ir visą mokyklos personalą, paisyti jų nuomonės, gerbti savo mokyklą, jos simbolius ir nežeminti nei žodžiu, nei elgesiu.

            33. Besimokantiems profilinėse grupėse laisvų pamokų metu  netriukšmauti centro koridoriuose, esant galimybei, dirbti skaitykloje.

            34. Pertraukos metu išeiti iš klasės į koridorių, nesėdėti ant  palangių, o esant šiltam orui – eiti į centro kiemą.

            35. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

            36. Nerūkyti centro patalpose ir jo teritorijoje. Tai galioja ir elektroninėms cigaretėms, jų negalima net atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją.

            37. Nevartoti necenzūrinių žodžių, alkoholio ir kitų narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nebūti apsvaigus pamokų metu.

            38. Nenaudoti fizinio ir psichologinio smurto prieš kitus mokinius, mokytojus bei kitus mokyklos darbuotojus.

            39. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.

            40. Mokykloje ir renginių už jos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų.

            41. Valgykloje valgyti nustatytu laiku, nesistumdyti eilėje, pavalgius nunešti indus.

            42. Kūno kultūros pamokose dalyvauti tik su sportine apranga ir sportiniais bateliais.

            43. Gamybinio mokymo pamokose vilkėti darbo drabužius.

            44. Renginių, diskotekų metu laikytis mokinių elgesio taisyklių.

            45. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jei pakviestas dalyvauti.

            46. Laikytis priešgaisrinių, saugaus eismo bei elgesio, saugaus darbo reikalavimų.

            47.Gyvenantys bendrabutyje mokiniai privalo laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.

            48. Už pamestas knygas, vadovėlius apmokėti arba grąžinti kitomis lygiavertėmis knygomis.

            49.  Nutraukę mokslą centre turi atsiskaityti su centro biblioteka, bendrabučiu, gamybinėmis dirbtuvėmis, grąžinti kitas iš centro gautas vertybes.

IV. MOKINIŲ TEISĖS

 

            50. Nustatyta tvarka naudotis centro kabinetais, sporto ir aktų  sale, mokymuisi skirta technika ir kita įranga.

            51. Nustatyta tvarka gauti vietą bendrabutyje.

            52. Jungtis į visuomenines organizacijas, nepažeidinėjant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų.

            53.  Laisvai reikšti savo mintis ir nuomonę atsižvelgiant į kitų asmenų teises ir orumą.

            54.  Dalyvauti popamokinėje veikloje.

            55.  Pasirinkti mokymosi formą.

            56.  Įsidarbinti  laisvu nuo pamokų metu.

            57.  Pasibaigus pusmečiui, keisti mokymosi lygį.

            58.  Į tinkamai organizuotą ir kokybišką maitinimąsi ir poilsį.

            59.  Į gerai įrengtą mokymosi vietą.

            60.  Praėjus vieniems metams po mokyklos palikimo, savo noru grįžti ir tęsti mokslą.

            61. Pažangūs ir nepraleidinėjantys užsiėmimų mokiniai gali  gauti nustatyto dydžio stipendiją ir kitus paskatinimus.

            62.  Gauti akademines atostogas dėl sveikatos ar kitų labai  svarbių priežasčių.

            63. Esant sudėtingoms materialinėms sąlygoms, gauti vienkartinę pašalpą (kam priklauso pagal stipendijų ir materialinės paramos skyrimo ir mokėjimo nuostatus).

            64.  Mokyklos vadovams pateikti klausimus arba prašymus ir per 10 dienų gauti atsakymą.

 

V.   MOKINIŲ SKATINIMAS

 

65.Už gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, aktyvią visuomeninę veiklą, gerus rezultatus konkursuose mokiniai skatinami:

            65.1. padėkos raštu;

            65.2.  dovana;

            65.3. priedu prie stipendijos;

            65.4. organizuojant gamybinės praktikos atlikimą ne Lietuvoje VšĮ Kelmės PRC iniciatyva siunčiant mokinius į turimas gamybinės praktikos vietas (mokinius atrenka darbo grupė, kurią įsakymu paskiria mokyklos vadovas); atrinkdama moksleivius darbo grupė atsižvelgia į mokinių pažangumą, lankomumą, užsienio kalbos gebėjimus, komunikabilumą, asmenines savybes (žalingi įpročiai, šeimyninė padėtis ir kt.);

            65.4. kitais paskatinimais (ekskursija ir kt.).

 

VI.  DRAUSMĖS IR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS

 

66. Mokiniui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės :

66.1. Ugdymosi vietos pakeitimas – taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu .

66.2. Mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens iškvietimas, kad padėtų nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį.

66.3. Mokinio daiktų patikrinimas. Mokyklos darbuotojas ir / ar vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į Mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga.

66.4. Įspėjimas žodžiu (grupės vadovas) – taikoma mokiniui be pateisinamos priežasties praleidusiam pirmą kartą 7 pamokas.

66.5. Įspėjimas žodžiu tėvams (grupės vadovas) – taikoma mokiniui be pateisinamos priežasties praleidusiam 14 pamokų.

66.6. Įspėjimas raštu tėvams (grupės vadovas) – taikoma mokiniui praleidusiam 35 nepateisintas pamokas.

66.7. Nukentėjusio asmens atsiprašymas – taikoma mokiniui, kuris įžeidžia žmogaus garbę ir orumą.

66.8. Pastaba – taikoma mokiniui be pateisinamos priežasties  praleidusiam 42 pamokas ir už besikartojančius nežymius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus.

66.9. Papeikimas – taikomas mokiniui be pateisinamos priežasties  praleidusiam 56 pamokas ir už grubius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus.

66.10 Už nuolatinius, piktybinius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus (pareigų nevykdymą, teisėtvarkos pažeidimus, už pavojingos (nusikalstamos) veikos įvykdymą) mokinys ir nepilnamečio mokinio  tėvai kviečiami į mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžius. Jei mokinys į posėdį neatvyksta, jis svarstomas jam nedalyvaujant ir jam iš karto taikoma griežtesnė poveikio priemonė.

66.11. Mokinio įtraukimas į rizikos mokinių grupę. Tuomet mokiniui teikiama socialinio pedagogo ar kitų specialistų pagalba.

66.12. Mokinio gyvenamosios vietos seniūnijos informavimas (socialinis pedagogas) apie nepilnamečio mokinio problemas.

66.13. Raštiškas policijos informavimas (socialinis pedagogas) – šios priemonės imamasi, kai mokinys įžūliai ir chuliganiškai elgiasi su mokyklos bendruomenės nariais, mokyklos teritorijoje rūko ir geria alkoholinius gėrimus bei vartoja narkotines ir psichotropines medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, nešiojami pavojingus daiktus į mokyklą ar pastoviai tyčia gadina mokyklos turtą.

66.14. Raštiškas Vaiko teisių apsaugos skyriaus informavimas (socialinis pedagogas)– taikoma nepilnamečiam mokiniui, kai jis nuolatos praleidinėja pamokas ar nesilaiko kitų mokinio elgesio taisyklių reikalavimų, o anksčiau minėtos poveikio priemonės neduoda naudos. Taip pat, kai tėvai nesirūpina vaiko mokymusi ir auklėjimu bei grubiai pažeidžia vaiko teises.

66.15. Siūlymas svarstyti mokytojų tarybos posėdyje dėl  mokinio šalinimo iš mokyklos – taikoma, kai yra išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys nesikeičia (nelankymas - 420 , mokomųjų dalykų įsiskolinimai 60 proc. neigiamų ar neatestuotų, per metus bausti daugiau kaip 5 kartus drausmine nuobauda ) bei kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui ir aplinkai. Taip pat, kai mokinys padaro baudžiamąjį nusikaltimą.

66.16. Siūlymas kreiptis į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo, pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo.

66.17. Mokyklos bendrabutyje taikomos poveikio priemonės – svarstymas bendrabučio taryboje bei visuomenei naudingo darbo skyrimas.

66.18. Šalinimas iš mokyklos bendrabučio taikomas, kai mokinys grubiai pažeidinėja bendrabučio vidaus tvarkos taisykles.

_____________________

 

 

SUDERINTA

Mokinių tarybos posėdžio

2014 m. rugsėjo 4 d.

Protokolu Nr.1