Daugiau tolerancijos suvienytoje Europoje!

Mehr Toleranz im vereinten Europa!

Dotacijos NR. LLP-COM-DP-2011-LT-00137

Projekta koordinuoja VŠĮ KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 

COMENIUS - mokyklų partnerysčių projektas „Daugiau tolerancijos suvienytoje Europoje!“  yra parengtas paruošiamojo vizito metu, kuris buvo organizuotas Vaitensfeldo vidurinėje mokykloje, Austrijoje, nuo 2011.01.05 iki 10d. Per du projekto metus bus atlikta daug projektinių veiklų, į kurias numatoma aktyviai įjungti septynių ES šalių- Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Austrijos mokyklų bendruomenių narius. Pagrindinės projekto temos- TOLERANCIJA ir EUROPOS PILIETIŠKUMO IR EUROPINĖS DIMENSIJOS ugdymas. Kad tema būtų visiškai išnagrinėta, išskyrėme aštuonias potemės, kurios padės geriau atskleisti pagrindines temas:

- Tolerancija ir nacionalinis indentitetas.

- Tolerancija ir užsieniečiai.

- Tolerancija ir gyvenimo būdas.

- Tolerancija ir tarpusavio bendravimo santykiai.

- Žinios ir visuomenės nuomonė apie toleranciją ES šalyse.

- Tolerancija mokantis užsienio kalbų .

- Tolerancija ir abejingumas.

- Tolerancija– pagarbos mokymasis viso gyvenimo metu.

 

   Projekto metu bus panaudota daug įvairių veiklos metodų- interviu, klausimynai, medžiagos rinkimas internete, fotografavimas, video filmo kūrimas, video- audio konferencija, ekskursijos ir kt., kurie nukreips visas dalyvaujančias projekte mokyklas vieningam darbui, kad po dviejų metų būtų galima pateikti ES šalių nacionalinėms agentūroms kuo išsamesnę atliktų veiklų ataskaitą. Projekto metu bus sukurti galutiniai produktai: foto projekto, klausimyno, teatrinio veikalo, idėjų mugės, meninės programos, parodos, draugystės alėjos sodinimo ir meninių darbų joje pastatymo, patalpos sienų apipavidalinimo pristatymai/reprezentacijos DVD arba CD. Taip pat bus sukurta ir leidykloje išleista foto vėliava, kurioje bus pateikti duomenys apie visas organizacijas dalyves.

   Tarpusavio greitam ir kokybiškam bendravimui į pagalbą bus pasitelktos visos naujausios IT priemonės: internetas, pokalbių svetainės, video– audio konferencijos internete, Skype'o pagalba ir kitos priemonės. Projekto metu bus suorganizuoti aštuoni susitikimai: po vieną kiekvienoje projekte dalyvaujančių šalių, kuriose bus pristatyti sukurti galutiniai produktai, išanalizuoti, palyginti rezultatai ir numatyta, kaip jie bus pateikiami platesniam visuomenės ratui. Taip pat mokyklose numatytos momentinės priemonės- akcijos ir prezentacijos, kurių metu mokyklos pasikvies kitų regiono mokyklų atstovus, tėvus, mokyklos ir regiono valdžios, spaudos, vietinės televizijos ir kitų organizacijų projektu suinteresuotus asmenis.

 

Tikslai:

Panaudojant naujausių veiklų organizavimo metodus, sudarysime galimybę 8 šalių  dalyviams projekto metu geriau susipažinti su projekto tema “Tolerancijos mokomės, suprantame, pajaučiame“. Tai prisidės prie stereotipų „laužymo“ ir išankstinės negatyvios  nuomonės  formavimosi mažinimo, atsakant į klausimus: „Kokius mes matome kitus žmones? Kaip vertina ir priima mane kiti asmenys? Ir kt.“ Pasitelkiant į pagalbą individualų darbą ir dialogą bandysime padėti bendruomenės nariams geriau suprasti asmeninio gyvenimo pasaulį. Pagrindiniai tikslai yra:

1.      Prisidėti prie tarpkultūrinių kompetencijų kūrimo  ir išankstinių nuostatų bei stereotipų griovimo. Susitelkti bendram darbui, mokant bendruomenių narius tolerancijos ir atvirumo svetimoms kultūroms.

2.      Plačiau ir išsamiau susipažinti su aštuonių projekte dalyvaujančių mokyklų ugdymo sistema, mokomuoju procesu ir naujais mokymo metodais, kurie teigiamai prisidėtų prie projektinių temų atskleidimo.

3.      Užtikrinti geresnį užsienio kalbų mokymo lygį mokyklose, nes tai padėtų įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą užsibrėžtus siekius. Projekto dėka padaryti vokiečių ir anglų pamokas gyvybingesnes ir įdomesnes besimokantiesiems.

4.      Pagerinti bendruomenių narių darbą su IT.

5.      Sudaryti vienodas galimybes visiems besimokantiesiems dalyvauti projektinėse veiklose, nepriklausomai nuo jų socialinės ir ekonominės padėties, religinių įsitikinimų, turimų žinių, gebėjimų ir kompetencijų.

6.      Išplėsti galimybes tarptautiniam bendravimui ir bendradarbiavimui tarp įvairių šalių mokyklų, siekiant artimiau ir geriau pažinti šalių kultūras ir papročius, užmegzti asmeninius kontaktus.

7.      Užmegzti kontaktus mokyklų lygiu, siekiant tolimesnio bendradarbiavimo, kuris prisidėtų prie vieningos Europos spartesnio kūrimo.

 

Tema: Daugiau tolerancijos suvienytoje Europoje!

Potemės: šalys yra pasirinkusios temos potemes, pagal kurias tęs darbą:

- Tolerancija ir nacionalinis indentitetas- Lietuva.

- Tolerancija ir užsieniečiai –Vokietija.

- Tolerancija ir gyvenimo būdas- visos šalys.

- Tolerancija ir tarpusavio bendravimo santykiai- Lenkija.

- Žinios ir visuomenės nuomonė apie toleranciją ES šalyse.- visos šalys.

- Tolerancija užsienio kalbų mokymosi pamokose- Austrija.

- Tolerancija ir abejingumas- visos šalys.

- Tolerancija– pagarbos mokymasis viso gyvenimo metu- Estija.

 

Darbo kalba: vokiečių, anglų, rusų ir dalyvaujančių šalių gimtosios kalbos.

 

Projekto rezultatai:

Nr.

Apytikslė data

(metai/mėnuo)

Apibūdinimas

1.

2011.09

Klausimynas tema: „Kad pasiektume tarptautinės Taikos ir Tikrumo internacionaliniu lygmeniu visoje Žemėje, mes esame įpareigoti mokytis daugiau tolerancijos, pagarbos, dialogo ir bendradarbiavimo tarp įvairią kultūrą ir išsivystymo lygį turinčių šalių bei žmonių."  Power Point-prezentacija.

 

2.

2011.09

Pranešimas mokytojų konferencijoje: „Projektinių veiklų nauda, mokant(is) moksleivius daugiau tolerancijos, pagarbos, dialogo ir bendradarbiavimo tarp įvairią kultūrą ir išsivystymo lygį turinčių šalių bei žmonių ". CD Power Point-prezentacija.

 

3.

2011.11

Mokyklinis foto projektas: „Talentai, technologijos ir tolerancija – Europos ateitis!". CD Power Point-prezentacija.

 

4.

2011.12

Teatrinio veikalo pastatymas: „Laimėk pagarbą !" DVD prezentacija.

 

5.

2012.01-02

Idėjų mugė mokyklose: ,,Tolerancija per aplinkos įvairovę ir asmens mandagų elgesį sukuria Meną ir Kultūrą, kuri nereikalauja nei komercinio atlygio, nei kūrybinės prievartos". (Koliažai, plakatai, skelbimai ir kt.). Power Point- prezentacija.

 

6.

2012.04

Video – audio konferencija internete skype'o pagalba: „Kur baigiasi  tolerancijos ribos?“.(Iš kiekvienos mokyklos dalyvauja 5-8 mokinių grupė ir 2 mokytojai kaip patarėjai dalyviams) Power Point- prezentacija.

 

7.

2012.05

Meninės programos (žaidimai/šokiai ir t.t.) bei patalpos sienų apipavidalinimas tema „Pagarba MANO gyvenimui !" DVD arba CD prezentacija.

 

8.

2012.05.- 06

Prezentacija tema: „Kultūra kuria toleranciją tarsi statybiniai akmenys, kuriant vieningą, klestinčią Europą.“ Prezentacija DVD.

  

9.

2012.10-12

 Foto vėliavos sukūrimas ,,Žmogus kuria Kultūrą, Kultūra kuria Toleranciją!". Kiekvienai šaliai po foto vėliavą 1,5m.pločio x 2,5m. aukščio.

 

10.

2012.11

Meninio darbo iš medžio gamyba, kuris bus pastatytas Draugystės alėjoje (kiekviena šalis atveža po medelį ir meno darbą, pagamintą iš medžio.) Prezentacija DVD.

 

11.

2013.01

Tolerancijos gyvenimo mokykla: susitikimas su vaikų arba senelių namų gyventojais: „Kultūrų įvairovė – tai visų skirtingų kultūrų pripažinimas ir pagarbus vertinimas“.

 

12.

2013.02-03

Videoklipo sukūrimas: „Jaunimas už toleranciją ir pagarbą!“ (kiekviena mokykla turi sukurti vieną videoklipą, kuriame atsispindėtų tikroviškos gyvenimo situacijos apie tolerantišką kultūrą ir pagarbą aplinkiniams. Bendra videoklipo trukmė - 5 minutės; jei tai bus padaryta gimtąja kalba, reikalingi vokiški titrai.)

 

13.

2013.04

„Laiškai ir daiktai iš Tėvynės“. Mokiniai renka mintis, laiškus, pasakojimus ir daiktus iš pažįstamų žmonių, kuriems dėl įvairių priežasčių emigruojant teko palikti savo Tėvynę, :  kaip jie tolerantiškai buvo priimti kitose šalyse, ką jiems teko išgyventi (tai gali būti ir paskutiniame dešimtmetyje emigravusių žmonių nuomonės ir asmeniniai daiktai). Mokykloje organizuojamos parodos. DVD arba CD prezentacija.

 

14.

2012.06, 2013.06

Tarpinės ir galinės ataskaitų pateikimas šalių nacionalinėms agentūroms.

 

15.

2011-2013

Klausimynų parengimas ir dalyvių apklausa kiekvieno susitikimo metu, siekiant įvertinti vykdomas projektines veiklas.