VšĮ Kelmės PRC  vykdomi ir numatomi vykdyti projektai, kurių įgyvendinimui reikalingas profesijos mokytojų  technologinių kompetencijų tobulinimas bei naujos technologinės kompetencijos 2009m. – 2011m.

 

Projektas

Trumpa anotacija

ŠMPF Comenius programa daugiašalės partnerystės projektas

„ICT – the safest investment in my future”. Nr. LLP-COM-DP-2008-LT-00007

Projekto tema yra skirta kaip plėsti informaciją ir skatinti jaunimą naudotis informacijos-komunikacijos technologijomis (IKT) mokymosi procese, už mokyklos ribų bei mokyklos valdymo darbe. Tema šiandien yra labai aktuali, kuriant modernią, visapusiškai išsilavinusią bendruomenę. Projekte kartu dirbto šešios mokyklos iš 5 šalių, kurio metu įgyvendinti 160 internacionalinių mobilumų, suorganizavo 4 projektinius susitikimus, mokytojų pasikeitimus ir direktorių darbinį susitikimą.

   Projekto metu bus dirbama prie pagrindinių temų:

1)Darbo saugumas, dirbant su IKT (darbas su kompiuteriais, Internetas, mobilusis telefonas, banko kortelės, asmeninių duomenų bankas ir kt.)

2) IKT panaudojimas laisvalaikiu bei asmeninės karjeros ugdyme;

3) IKT multikultūrinėje ir internacionalinėje kontekste.

4) Projekto metu yra užplanuotos sekančios veiklos: projektinio internetinio tinklapio sukūrimas aktyvus panaudojimas, apklausa, interviu, ekspertų įtraukimas iš išorės į ugdymo procesą, video klipų sukūrimas, informacijos ieškojimas asmeninės karjeros siekimo kryptimi projekte dalyvaujančių šalių tinklapiuose, sukauptos informacijos struktūrizavimas ir reprezentavimas,  diskusija internete elektroniniu būdu bei Video konferencija, mokyklos pristatymas, reprezentacijos sukūrimas  kaip mokykloje naudojamasi IKT priemonėmis, kad suaktyvinti mokymosi procesą, elektroninio laikraščio sukūrimas.

 

ŠMPF Leonardo da Vinčio programa: „Profesinių kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas, taikant ES šalių technologijas ir patirtį“. Nr. LLP-LdV-IVT-2010-LT-0357

 

Stažuočių programa buvo sudaryta iš dviejų etapų: teorinės ir praktinės dalių.

I etapas. Teorinė dalis. Visi Austrijoje ir Vokietijoje stažuotę atliekantys medienos ir baldų apdirbimo, statybos, automobilių remonto, viešojo maitinimo paslaugų ir turizmo sektoriaus specialybių mokiniai vieną savaitę (nuo 2010-08-30 iki 2010-09-05) kiekvienoje šalyje skyrė projektinės idėjos klausimų nagrinėjimui ir rinko medžiagą apie užsienio įmones. Projektinės idėjos tema "Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybės ES šalyse planuojant karjerą"

II etapas: 11 savaičių mokiniai atliko darbinę praktiką Austrijos ir Vokietijos įmonėse pagal įgyjamos profesijos Lietuvos profesinio rengimo institucijoje kryptį: medienos ir baldų apdirbimo, statybos, automobilių remonto, viešojo maitinimo paslaugų ir turizmo sektoriaus specialybes.

ŠMPF Leonardo da Vinčio programa: ,,Profesinis tobulėjimas be sienų“. Nr.LLP-LdV-IVT-2010-LT-0411

Stažuočių programa, kurios metu buvo nagrinėjami klausimai:

- Praktinių staliaus, kontrolės įrankių panaudojimo galimybės.

- Darbo proceso planavimas.

- Ruošinių ir detalių programavimas.

- Rankinis ir automatinis duomenų įvedimas.

- Techninis baldo brėžinys pagal šablonus.

- Projektinės darbo knygelės  bandomajam baldui sudarymas.

- Baldų  gamyba.

- Darbas dirbtuvėse.

Projektą parengė VšĮ Raseinių VTM. VšĮ Kelmės PRC dalyvavo kaip partneris: du trečio kurso mokiniai- S. Kančelkis ir M. Zakrasovas vyko į F+U Sachsen gGmbH Vokietijoje, kur atliko praktiką nuo 2010-09-25 iki 2010-10-16d.

ŠMPF Leonardo da Vinčio programa: „Profesijos konsultantų vadybinių kompetencijų ugdymas tolesnio profesinio informavimo ir konsultavimo plėtojimo aspektu“. Nr. LLP-LdV-VETRO-2010-LT-0330.

   VšĮ Kelmės PRC dalyvavo Mažeikių PM koordinuojamame Leonardo da Vinčio mobilumo projekte.

   Pagrindinis projekto tikslas- sudaryti galimybę profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams gilinti vadybines kompetencijas, siekiant abipus naudingo bendradarbiavimo tarp bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo srityse, perimant ES šalių patirtį. Projekto priimantys partneriai yra: Saldus vidurinė profesinė mokykla Latvijoje ir Center for education Lolland Falster profesinio mokymo institucija Danijoje.

   Pirmasis mobilumo vizitas jau įvyko Latvijoje, Saldus vidurinėje profesinėje mokykloje. Vizito trukmė buvo viena savaitė. Jame dalyvavo VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus profesijos mokytoja Alma Grišiūtė, kuri atsakinga už PIT veiklą skyriuje.

   Antrasis mobilumo vizitas vyks 2011 metų pavasarį Danijos Center for education Lolland Falster profesinio mokymo institucijoje, kuriame dalyvaus VšĮ Kelmės PRC statybos ir paslaugų skyriaus vedėjas J.-R. Valutis.

    Po mobilumo vizitų projekto dalyviai paruoš metodinę medžiagą apie bendradarbiavimo būdus tarp bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų.  Medžiagą rengs visi projekte dalyvaujantys dalyviai. Mažeikių PM organizuos seminarą tema „Mokymosi, studijų ir darbo rinkos poreikių kaitos reikšmė profesijos pasirinkimui ir profesinės karjeros planavimui“. Bus rengiamos atvirų durų dienos profesinėse mokyklose, kurių metu bus pristatomos projekte dalyvavusios mokyklos partnerės.  Sukaupta ir susisteminta informacija apie projektą, bus patalpinta projekte dalyvavusių mokymo institucijų ir organizacijų internetiniuose tinklapiuose, paviešinta mokyklų bibliotekose, PIT stenduose.

 

ŠMPF Leonardo da Vinčio programa:  “Kvalifikuotas technikos priežiūros verslo darbuotojas-kokybiškos paslaugos garantas“. Nr.LLP-LdV-IVT-2010-LT-0349 

 

Projekto dalyviai- technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijos paskutinio kurso moksleiviai.

Siunčiančios organizacijos - Aukštadvario žemės ūkio mokykla, Varėnos technologijų ir verslo mokykla, Kelmės profesinio rengimo centras. Priimantys partneriai – Beratungs -Service (Vokietija), Smiltenes Technikums (Latvija), Holzbau Betrieb (Austrija).

Projekto pagrindinis tikslas: gilinti technikos priežiūros verslo darbuotojų praktinius įgūdžius siekiant geresnio užimtumo darbo rinkoje.

Projekto dalyvių profesiniai poreikiai:

1. Įgyti šias profesines kompetencijas: automobilių techninės būklės diagnozavimo; naujų automobilių, jų detalių bei mechanizmų remonto būdų; šiuolaikiškų remonto įrengimų bei prietaisų valdymo; automobilių detalių duomenų bazių paieškos bei sudarymo; sugebėjimo orientuotis profesinėje rinkoje;

2. Susipažinti su naujų automobilių konstrukcijų, jų sistemų, technologijų, techninių dalių remonto ypatybėmis, stengiantis jų kiek įmanoma daugiau įsisavinti;

3. Tobulinti praktinius bei profesinius įgūdžius, gilinti savo žinias automobilių remonto srityje;

4. Susipažinti su darbo organizavimo specifika, darbo kultūra;

5. Užsitikrinti geresnes įsidarbinimo (užimtumo darbo rinkoje) galimybes;

6. Įsigyti verslumo savybių automobilių remonto, priežiūros srityje.

Numatomi projekto rezultatai:

• Įvykdyta gamybinė praktika pagal stažuotės programą;

• Įgytos naujos kvalifikacijos;

• Gauti stažuotės įvertinimo dokumentai – Europass mobilumo dokumentas, priimančių organizacijų sertifikatai;

• Pateiktos stažuočių ataskaitos;

• Pagerinti dalyvių kalbos įgūdžiai;

• Patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai leisiantys lengviau integruotis Lietuvos darbo rinkoje.

Projekto trukmė: Projektas bus įgyvendinamas 2010- 2011 metais Lietuvoje kartu su partneriais Vokietijoje, Latvijoje ir Austrijoje. Vizitų trukmė po 4 savaites, numatomi 3 dalyvių srautai (į Austriją – 6 moksleiviai, į Latviją ir Vokietiją po 8 moksleivius). Projekto trukmė - 18 mėn.

 

ŠMPF Leonardo da Vinčio programa: „Profesinio mokymo kokybės tobulinimas,remiantis  ES šalių patirtimi“. NR.LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0461

 

Projektas skirtas medienos apdirbimo srities (stalių, baldžių, apdailininkų) profesijos mokymo specialistų kvalifikacijos kėlimui ir mokymo kokybės tobulinimui.

Projekto partneriai Lietuvoje: Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras, Mažeikių politechnikos mokykla.

Projekto partneris užsienyje: F + U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen mokymo centras Chemnitz mieste (Vokietija).

Mobilumo vizitas Vokietijoje: nuo 2011-03-06 iki 2011-03-12. Vyksta 6 mokytojai, po 2 iš kiekvienos projekte dalyvaujančios mokyklos

Projekto tikslas – kelti medienos apdirbimo srities (stalių, baldžių, apdailininkų) profesijos mokytojų profesinę kompetenciją, kvalifikaciją ir gerinti mokymo kokybę, siekiant tenkinti darbo rinkos europinius reikalavimus.

Projekto dėka trijų Lietuvos profesinio mokymo įstaigų medienos apdirbimo srities profesijos mokytojai pakels savo profesinę kvalifikaciją, atnaujins kompetencijas profesinėje srityje, patobulins profesines užsienio kalbos žinias ir bendrakultūrines kompetencijas, susipažins su naujovėmis, taikomomis medienos apdirbimo srityje Vokietijoje, įgytas žinias ir patirtį panaudos praktinių ir teorinių užsiėmimų metu, pakoreguos mokymo programas, atnaujins mokymo/mokymosi medžiagą, kas sąlygos mokinių geresnį parengimą, didesnes konkurencines galimybes europinėje darbo rinkoje.