Dėl laisvos darbo vietos

 

 

    

      Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Kelmės profesinio rengimo centre (Tytuvėnų skyriuje) reikalingas istorijos mokytojas (terminuota darbo sutartis).

 

Asmuo priimamas dirbti atrankos būdu.

Bendra informacija:

Mokytojo pareigybė:

 1. kodas: 233015 (istorijos mokytojas);
 2. lygis: A2;
 3. grupė: III (specialistai);
 4. pareiginės algos koeficientas 1,0223 – 1,4358 (1825Eur-2563Eur)yra nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją;
 5. krūvis: 0,5 etato;
 6. darbo vieta: Mokyklos g. 12, Budraičiai, Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav.

 Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį ar aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir baigtą istorijos

mokytojų rengimo programą arba baigtą istorijos ir (ar) politikos mokslų programą.

 1. Būti įgijęs skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir kompetencijas, numatytas reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
 2. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus reikalavimus ir taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 4. Privalumas – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.
 5. Kiti reikalavimai:

6.1.  gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, gebėti dirbti komandoje, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

6.2.  gebėti numatyti konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius, planuoti ugdymo turinį, parinkti ir taikyti ugdymo būdus bei metodus, mokymo ir mokymosi medžiagą, atskleisti ugdymo turinį, kurti ugdymo ir ugdymosi aplinką, naudoti išteklius, vertinti mokinių pasiekimus;

6.3.  gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką;

6.9.  naudotis įvairiais informaciniais ir komunikaciniais šaltiniais, reflektuoti savo veiklą;

6.10. gebėti nuolat atnaujinti savo žinias, aktyviai dalyvauti metodinėje veikloje;

6.11. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

 Dokumentų pateikimas:

 1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. gyvenimo aprašymas;
 5. pažyma apie darbo stažą;
 6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;

 

 1. pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu;
 2. pretendentų pateikti dokumentai

Atranka vyks tokia tvarka:

 1. dokumentai pateikiami iki 2024 liepos 26 d. 15.00 val. (J. Janonio g. 11, II aukštas, sekretorės kabinetas), el. paštu: info@kprc.lt. Tel.nr. +370 616 59 643.
 2. pretendentai, atitinkantys reikalavimus, informuojami telefonu;
 3. pokalbis įvyks 2024 liepos 30 d. 9.00 val., direktoriaus kabinete.
 4. darbo sutartis sudaroma nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                                                                                                                            Mindaugas Čerkauskas

Skip to content